Privatumo politika

ĮŽANGA

Ši Duomenų apsaugos informacija skirta informuoti Vartotoją apie Vartotojo asmens duomenis, kuriuos Etex Poland sp. z o.o. bendrovė, su buveine Varšuvoje, Przecławska g. 8 (03-879), įregistruota Nacionalinio teismo registro verslininkų registre, Varšuvos apygardos teismo 13-ajame nacionalinio teismo registro komerciniame skyriuje numeriu 0000046388 (veikdama kaip duomenų valdytojas, toliau vadinama „Duomenų administratoriumi“) renka per internetinę svetainę www.siniat.lt (toliau – „Tinklalapis“) ir paaiškina, kodėl Duomenų administratorius renka ir apdoroja tokius asmens duomenis, kokį teisinį pagrindą taiko ir kaip tvarko asmens duomenis, kuriuos Vartotojas pateikia Duomenų administratoriui ir kokius asmens duomenis jis sužino Duomenų administratorius Vartotojo apsilankymo svetainėje metu. Tinklalapio naudojimas reiškia, kad Vartotojas priima šią Duomenų apsaugos informaciją.

TEISINIS PAGRINDAS

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir Direktyvos 95/46 / EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) panaikinimo.

Jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi Jūsų konkrečiu sutikimu arba

  • tokiu mastu ir tikslu, kuris yra būtinas norint nustatyti, formuoti Sutarties turinį, arba jį keisti, bei tinkamam elektroniniu būdu teikiamų paslaugų atlikimui,
  • tokioje srityje ir tikslu, kuris reikalingas teisėtiems interesams (teisėtiems tikslams) įgyvendinti, o tvarkymas nepažeidžia duomenų subjekto teisių ir laisvių.

Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas pagrįstas Jūsų sutikimu, turite teisę duotą sutikimą bet kada atšaukti, tačiau tai neturės įtakos duomenų tvarkymo, vykdyto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

RENKAMI ASMENS DUOMENYS

Su Jumis susijusius asmens duomenis (toliau – asmens duomenys) renkame dviem būdais:

Jums registruojantis ir siunčiant informaciją, kurią įvedate tam tikruose interneto svetainės puslapiuose. Informaciją, pažymėtą žvaigždutės (*) simboliu, pateikti būtina, kitaip negalėsime jos tvarkyti toliau nurodytais tikslais. Tiesiogiai iš Jūsų renkami šie asmens duomenys: [Jūsų vardas ir pavardė, gimimo data arba amžius, tautybė, gyvenamosios vietos arba darbo adresas, asmeninis arba darbo el. pašto adresas, asmeninis arba darbo mobiliojo arba kitokio telefono numeris, užsiėmimas, pareigos, profesija, Jūsų pranešimas ir kita asmeninė arba kontaktinė Jūsų mums pateikta informacija. Taip pat galime Jūsų prašyti pateikti komentarų, pasiūlymų ar kitos informacijos, susijusios su interneto svetaine, mūsų produktais ar paslaugomis arba mūsų įmone. Galite būti paprašytas pateikti kitokios konkrečios informacijos, susijusios su konkursais, totalizatoriais, kitokiais akcijų pasiūlymais ar rinkodaros veikla, įskaitant prašymus atsiųsti teksto, vaizdo ar garso turinio;
per slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus pateikta toliau.
ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS
Jūsų asmens duomenys naudojami tik tam, kad galėtume:

atsakyti į Jūsų tiesioginius prašymus, kaip paaiškinta renkant Jūsų asmens duomenis arba kitomis priemonėmis prieš pradedant naudoti Jūsų asmens duomenis;
administruoti Jūsų naudojimąsi interneto svetaine, kai to reikia, įskaitant Jūsų dalyvavimą konkursuose, totalizatoriuose, kituose akcijų pasiūlymuose ar kitoje rinkodaros veikloje; ir
el. paštu, paštu ar SMS žinutėmis siųsti Jums pranešimus ir kitokią rinkodaros informaciją apie mūsų siūlomus produktus ir paslaugas, susijusias įmones ir (arba) partnerius, su kuriais vykdome bendras akcijas arba programas, kurios Jums gali būti įdomios (jeigu tik Jūs davėte mums, mūsų susijusioms įmonės ir (arba) partneriams aiškų išankstinį sutikimą tai daryti, jeigu to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus).
Jūsų pateiktus asmens duomenis galime naudoti kartu su kitais turimais Jūsų asmens duomenimis, kuriuos tais pačiais tikslais gavome iš kitų šaltinių, įskaitant atvejus, kai Jūs pateikėte mums savo informaciją kitose vietose arba kitomis priemonėmis (kaip antai socialiniai tinklai). Šie šaltiniai gali būti: LinkedIn, Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat, Tweeter .

Jūsų asmens duomenų nenaudosime kitais tikslais, kurie dar nenumatyti šiame privatumo pareiškime, nebent tam būtų galiojantis teisinis pagrindas. Bet kokiu atveju, prieš naudodami asmens duomenis kitiems tikslams, pranešime Jums apie tokius šio privatumo pareiškimo pakeitimus. Vykdant turiniu pagrįstą veiklą, Jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi kitais tikslais, prieš tai negavus Jūsų sutikimo.

YPATINGOS ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

Nerinksime ir netvarkysime jokių su Jumis susijusių asmens duomenų, priskirtinų ypatingoms duomenų kategorijoms. Ypatingoms duomenų kategorijoms priskiriami asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politinę priklausomybę, religinius ar filosofinius įsitikinimus arba kitokius panašaus pobūdžio įsitikinimus, narystę profesinėje sąjungoje, genetinius duomenis, biometrinius duomenis, kurie naudojami fiziniam asmeniui identifikuoti, lytinį gyvenimą arba lytinę orientaciją.

TIESIOGINĖ RINKODARA

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami tiesioginės rinkodaros tinklais, jeigu negausime aiškaus Jūsų sutikimo, nebent tai būtų leidžiama pagal galiojančius įstatymus.

Jums bet kada nusprendus, kad nebenorite iš mūsų gauti jokios komercinės informacijos ar informacijos apie akcijas, galite nemokamai ir nenurodę priežasčių atsisakyti tiesioginės rinkodaros laiškų ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys ateityje būtų tvarkomi tokiais tikslais: reikia parašyti mums el. pašto adresu daneosobowe@etexgroup.com o el. laiško temoje įrašyti opt-out (atsisakyti). Arba galite pasinaudoti atsisakymo procedūra, kuri nurodoma visuose mūsų siunčiamuose akcijų pranešimuose.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad net ir atsisakę gauti mūsų pranešimus apie akcijas, vis tiek ir toliau gausite informaciją, susijusią su sutartimis, kurias esate sudarę su mumis.

AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

Automatizuotais sprendimų priėmimo procesais, įskaitant profiliavimą, naudotis neketiname, nebent tai būtų leidžiama pagal galiojančius įstatymus. Tokiu atveju Jums pranešime, kuo grindžiamas toks sprendimas, taip pat, kuo toks duomenų tvarkymas svarbus ir kokias pasekmes tai gali turėti Jums.

DALIJIMASIS ASMENS DUOMENIMIS IR ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS Į TREČIĄSIAS ŠALIS

Neteiksime Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims ir viešai jų neatskleisime, nebent toks duomenų perdavimas būtų pagrįstas konkrečiu Jūsų sutikimu, būtų būtinas tam, kad būtų vykdoma Jūsų ir mūsų sudaryta sutartis, arba jeigu toks asmens duomenų perdavimas būtų leistinas arba privalomas pagal įstatymus arba administravimo ar teismo institucijos potvarkius.

Jūsų asmens duomenis perduodame šiems gavėjams (susijusios įmonės, partneriai, prieglobos paslaugų teikėjai, tiekėjai ir kt.).].

Atminkite, kad kiekvieną kartą perduodami Jūsų asmens duomenis jų tvarkytojams arba tretiesiems asmenims, veikiantiems ne Europos ekonominėje erdvėje, šalyse, kurios, Europos Komisijos nuomone, negali užtikrinti tinkamo asmens duomenų apsaugos lygio, pasirūpinsime, kad būtų taikomos atitinkamos priemonės, numatytos galiojančiuose nacionaliniuose ir Europos teisės aktuose, susijusiuose su duomenų apsauga. Informacijos apie taikomas atitinkamas apsaugos priemones arba apie tai, kur jos siūlomos taikyti, kopiją galite gauti parašę mums el. pašto adresu daneosobowe@etexgroup.com.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukai – tai nedideli teksto failai, kuriuos interneto svetainės, kuriose lankotės, įrašo Jūsų kompiuteryje arba kitame įrenginyje. Jie plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės galėtų veikti arba veiktų veiksmingiau, taip pat tam, kad būtų teikiama informacija interneto svetainės savininkams.

Bendroji informacija apie naudojamus slapukus

Šioje interneto svetainėje slapukai naudojami pvz., išsaugoti Jūsų pageidaujamą kalbą, įsiminti, kad jau buvo patikrintas Jūsų amžius, vertinti, kaip Jūs naudojatės interneto svetaine, per „Google Analytics“, įjungti socialinės sąveikos su priimtinomis išorės socialinių tinklų interneto svetainėmis funkcijas.]. Pirmą kartą apsilankius mūsų interneto svetainėje pradiniame puslapyje iškyla slapukų juosta, kurioje pateikiama informacija apie privatumą ir atitinkama formuluotė apie sutikimą naudoti slapukus. Jeigu toliau aktyviai naudojatės interneto svetaine ir nepaprieštaraujate slapukų naudojimui, sutinkate su tuo, kad mes naudotume slapukus, ir toks sutikimas išsaugomas Jūsų naršyklėje, kad tos informacijos nereikėtų kartoti kiekviename interneto svetainės puslapyje. Jeigu Jūsų naršyklėje sutikimo informacijos nebūtų (pvz., Jums pašalinus slapukus), kitą kartą Jums apsilankius interneto svetainėje vėl pasirodys slapukų juosta su privatumo informacija. Galime įdiegti ir naudoti tam tikrus techniškai būtinus slapukus, kuriems įdiegti nereikia Jūsų išankstinio sutikimo. Taip pat galime naudoti seanso slapukus, kurie automatiškai pašalinami pasibaigus seansui, todėl jiems įdiegti taip pat nereikia Jūsų išankstinio sutikimo. Remiantis Jūsų sutikimu gali būti įdiegti ir naudojami ir kitokie slapukai (kaip antai slapukai, leidžiantys patobulinti peržiūros funkciją, užfiksuojant tam tikrus duomenis, nes taip išvengiama būtinybės tokius duomenis įvesti kiekvieną kartą prisijungus, ir pritaikant interneto svetainės turinį prie Jūsų poreikių). [FORMULUOTĖ GALI KEISTIS PAGAL ES EL. PRIVATUMO REGLAMENTĄ.] Visa būtina informacija apie šioje interneto svetainėje naudojamus slapukus pateikiama lentelėje.

Papildoma informacija apie konkrečius slapukus

Kadangi aktyvinome perduodamų IP adresų anonimizavimą, prieš perduodama IP adresą EEE valstybėse narėse, „Google“ jį sutrumpina / anonimizuoja, palikdama tik paskutinius aštuonis skaitmenis. Nesutrumpinti IP adresai siunčiami ir „Google“ sutrumpinami JAV esančiuose serveriuose tik išskirtiniais atvejais. „Google“ šią informaciją naudos, kad įvertintų, kaip Jūs naudojatės interneto svetaine, rengtų ataskaitas apie veiksmus interneto svetainėje ir teiktų mums kitas paslaugas, susijusias su interneto svetainės naudojimu. IP adreso „Google“ nesusies su jokiais kitais „Google“ turimais duomenimis. Daugiau informacijos apie naudojimo nuostatas ir sąlygas bei duomenų privatumą ieškokite adresu http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Atminkite, jog šioje interneto svetainėje „anonymizeIp“ įdiegia „Google Analytics“, kad IP adresai būtų renkami tik anonimizuoti (tai vadinama IP maskavimu).

Kaip neleisti įdiegti slapukų

Galite neleisti įdiegti slapukų – tam reikės atitinkamai sureguliuoti naršyklės nuostatas. Daugumoje interneto naršyklių per jų nuostatas galima kontroliuoti daugumą slapukų. Kad išsiaiškintumėte, ką daryti, kad nebūtų diegiami slapukai, apsilankykite šioje interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org.

Tačiau tokiu atveju gali tinkamai arba visiškai neveikti kai kurios interneto svetainės funkcijos.

Kaip pašalinti arba išjungti slapukus

Norint pašalinti arba išjungti kompiuteryje įdiegtus slapukus, daugumoje interneto naršyklių slapukų naudojimą galima išjungti visiškai arba pašalinti slapukus, kuriuos sukūrė konkrečios sritys arba interneto svetainės. Kad išsiaiškintumėte, kaip tai padaryti, informacijos rasite naršyklių pagalbos puslapyje:

  • „Chrome“: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;
  • „Internet Explorer“: http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7;
  • „Firefox“: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;
  • „Safari“:https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US;
  • „Safari“ operacinėje sistemoje „IOS“: https://support.apple.com/en-us/HT201265;
  • „Opera“: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies.

Galite neleisti „Google“ rinkti ir naudoti duomenų (slapukų ir IP adresų) iš Jūsų aplankytų interneto svetainių. Tam reikės atsisiųsti ir įdiegti naršyklės papildinį, kurį rasite čia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Taip pat galite neleisti, kad šioje interneto svetainėje būtų naudojama priemonė „Google Analytics“ – spustelėkite toliau pateiktą nuorodą. Jūsų kompiuteryje bus įdiegtas atsisakymo slapukas, kuris neleis, kad ateityje Jums apsilankius šioje interneto svetainėje būtų renkami Jūsų asmens duomenys.

<a href=“javascript:gaOptout()“>Išjungti „Google Analytics“</a>.

DALIJIMASIS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

Dėl duomenų privatumo apsaugos mes sąmoningai atsisakėme galimybės savo interneto svetainėje naudoti tiesioginius socialinių tinklų papildinius. Vietoje to naudojame alternatyvų techninį sprendimą, kuris leidžia Jums nuspręsti, ar perduoti duomenis socialinių tinklų operatoriams ir kada. Todėl Jums apsilankius interneto svetainėje duomenys niekada automatiškai neperduodami į socialinį tinklą. Tik Jums patiems paspaudus atitinkamą mygtuką Jūsų interneto naršyklė prisijungs prie socialinio tinklo serverių, t. y. paspaudę tam tikrus elementus arba socialinio tinklo piktogramą Jūs patvirtinate, jog sutinkate, kad Jūsų interneto naršyklė prisijungtų prie socialinio tinklo serverių ir siųstų naudojimo duomenis to socialinio tinklo operatoriui, neatsižvelgiant į tai, ar esate tame socialiniame tinkle užsiregistravę, ar ne.

Neturime jokios įtakos tam, kokio pobūdžio duomenys ir kiek jų vėliau bus renkama socialiniuose tinkluose. Informacijos apie duomenų rinkimo, tolesnio tvarkymo ir naudojimo socialiniuose tinkluose tikslą ir mastą bei apie Jūsų teises į duomenų privatumą ir atitinkamas konfigūracijos nuostatas ieškokite socialinių tinklų atitinkamuose duomenų privatumo dokumentuose.

NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINES

Tam tikrose šios interneto svetainės vietose gali būti pateikta nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines, kuriose šis privatumo pareiškimas netaikomas. Šios nuorodos Jums pateikiamos dėl patogumo, tačiau žinokite, kad mes tokių trečiųjų šalių ir jų interneto svetainių nekontroliuojame. Trečiosios šalys turi savo privatumo pareiškimus, kurie taikomi informacijai, kuri iš Jūsų renkama apsilankius tokių trečiųjų šalių interneto svetainėse. Todėl prieš pateikiant asmens tapatybę leidžiančią nustatyti informaciją rekomenduojame atidžiai perskaityti visų interneto svetainių privatumo pareiškimus.

SAUGOJIMO TRUKMĖ

Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek, kiek tai bus būtina pirmiau nurodytiems tikslams arba reikalaujama pagal įstatymus ir atsižvelgiant.

SAUGUMAS IR KONFIDENCIALUMAS

Vadovaudamiesi mūsų veiklos sričiai įprasta praktika taikome technines ir organizacines priemones, kuriomis siekiame užtikrinti tinkamą tvarkomų asmens duomenų apsaugos lygį. Tačiau užtikrinant duomenų saugumą svarbios visų su tuo susijusių asmenų pastangos. Todėl skatiname Jus prisidėti prie tų pastangų ir patiems imtis atitinkamų saugumo priemonių: naudokite sunkiai atspėjamus slaptažodžius ir saugokite visų naudotojo vardų ir slaptažodžių (jeigu juos naudojate) konfidencialumą.

VAIKAI INTERNETO SVETAINĖJE

Ši interneto svetainė neskirta jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams, todėl nesiūlome jiems čia lankytis. Iš tokių asmenų informacijos sąmoningai nerenkame. Jeigu manote, kad Jūsų vaikas pateikė mums savo asmens duomenų, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu daneosobowe@etexgroup.com.

JŪSŲ TEISĖS

Bet kuriuo metu galite pasinaudoti teise reikalauti prieigos prie bet kokių su Jumis susijusių asmens duomenų, juos pataisyti, o jeigu reikia, ir ištrinti. Pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus galite nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi, arba reikalauti, kad jų tvarkymas būtų apribotas, ir pasinaudoti duomenų perkėlimo teise (jeigu to reikėtų) – atsiųskite pasirašytą prašymo formą ir tapatybės kortelės, paso arba kito asmens dokumento kopiją el. paštu daneosobowe@etexgroup.com arba įprastu paštu adresa Jūsų duomenys.

Jeigu reikia, galite pasinaudoti teise bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, tačiau tai neturės įtakos duomenų tvarkymo, vykdyto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Kaip duomenų subjektas turite teisę pateikti skundą priežiūros įstaigai (būtent Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje gyvenate, dirbate arba kurioje įvyko pažeidimas), jeigu manote, kad tvarkant su Jumis susijusius asmens duomenis buvo pažeisti su duomenų apsauga susiję galiojantys teisės aktai.

ĮSIGALIOJIMO DATA IR PAKEITIMAI

Šis privatumo pareiškimas įsigalioja. Pasiliekame teisę tik savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti, taisyti, papildyti šį privatumo pareiškimą arba dalį informacijos pašalinti. Reguliariai apsilankykite šiame puslapyje ir perskaitykite naujausią šio privatumo pareiškimo versiją, nes naudodamiesi šia interneto svetaine po to, kai bus paskelbta apie šių sąlygų pakeitimus, leidžiate mums suprasti, kad su tais pakeitimais sutinkate.

Dėkojame, kad apsilankėte šioje interneto svetainėje.

 

Inovatyvūs, išmanūs ir efektyvūs sprendimai

Išbandyti ir sertifikuoti sprendimai

Įsipareigoję tvarioms statyboms