Žodynėlis

Pateikiame kelis dažniausiai vartojamus lengvų konstrukcijų statybos terminus.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

A

Active fire protection
Aktyvioji gaisrinė sauga
– tai metodai gaisro plitimui ar poveikiui sumažinti ar sustabdyti, neleisti šilumai arba dūmams plisti ir (arba) gaisrui užgesinti, kai tam reikalingi kažkokie judesiai ar reakcija.

Air transfer grille:
Oro grotelės – įtaisas, kuris įprastomis sąlygomis praleidžia ventiliacijos oro srautą pro priešgaisrines duris, sienas arba pertvaras, tačiau automatiškai užsidaro kilus gaisrui ir nustatytą laiką neleidžia plisti ugniai.

Automatic fire and smoke damper:
Automatinė priešgaisrinė ir dūmų sklendė – įtaisas, kuris įprastomis sąlygomis praleidžia ventiliacijos oro srautą pro kanalą, priešgaisrines sienas arba pertvaras, tačiau automatiškai užsidaro kilus gaisrui ir nustatytą laiką neleidžia plisti dūmams ir ugniai. Kad sklendė laiku sureaguotų į ugnį, reikia prijungti automatinę gaisro aptikimo sistemą.

Availabe safe escape time (ASET): 
Saugus evakuacijos laikas
– apskaičiuotas laiko tarpas nuo užsidegimo iki momento, kai sąlygos tampa tokios, kad asmenys praranda gebėjima veikti, t. y. nebegali imtis efektyvių veiksmų pabėgti į saugią vietą.

Atgal į viršų

B

B

Backdraft: 
Atgalinė trauka
– greitas liepsnojantis degimas, kurį sukelia staigus oro srauto patekimas į uždarą erdvę, kurioje trūksta deguonies ir kurioje yra nevisiškai sudegusių įkaitusių medžiagų.

Building hardware (ironmongery):
Pastato įtaisai (metalo dirbiniai) – detalės, skirtos naudoti su ugniai atspariomis durimis ir padedančios užtikrinti, jog ugniai atsparios durys (kai jos uždarytos) atlaikytų ugnį ir (arba) degimo metu išsiskiriančias dujas. Tai vyriai, lankstai, durų uždarymo įtaisai, skląsčiai, spynos ir durų apdaila (rutulinės arba įprastos rankenos).

Building Information Modelling (BIM):
Pastato informacijos modeliavimas (BIM) – procesas, apimantis vietų fizinių ir funkcinių charakteristikų skaitmeninio atvaizdo kūrimą ir valdymą.

Atgal į viršų

C

C

Cavity barrier: 
Ertmės užtvaras – konstrukcija paslėptai erdvei užtverti, kad į ją nepatektų dūmai ir ugnis, arba dūmų ir ugnies judėjimui apriboti toje erdvėje nustatytą laiką.

CE marking: 
CE žymėjimas – statybos produkto žymėjimas pagal Statybos produktų reglamentą. Jeigu produkto naudojimo paskirtis, charakteristikos ir eksploatacinės savybės nustatytos darniajame Europos produktų standarte (hEN), tada CE žymėjimas privalomas. Jeigu tai apibrėžta Europos vertinimo dokumente, tada žymėjimas savanoriškas.

Combustibility: 
Degumas – įvertinimas, ar medžiaga linkusi degti. Nedegios medžiagos paprastai labai inertiškos.

Compartment (fire): 
Gaisrinis skyrius – pastatas arba pastato dalis, sudaryta iš vieno ar kelių kambarių, erdvių arba aukštų, pastatytų taip, kad neleistų ugniai plisti iš vienos to paties pastato dalies į kitą arba į gretimą pastatą. Gaisrinių skyrių paskirtis – suskirstyti pastatą į zonas, kurių riziką galima valdyti, pasirūpinant atitinkamomis evakuacijos priemonėmis ir užtikrinant greta esančių pastatų gaisrinį atskyrimą.

Atgal į viršų

D

D

Design fire:
Projektuojamas gaisras
– projektuojamo gaisro scenarijaus skaitinė numatomų gaisro charakteristikų išraiška.

Design fire scenario:
Projektuojamas gaisro scenarijus
– konkretus gaisro scenarijus, kai atliekamas determinuotasis gaisrinės saugos inžinerijos vertinimas.

Drywall: 
Gipskartonis – bendrai vartojamas terminas įvairioms gipso ar kitokiomis plokštėmis dengtoms metalinių arba medinių rėmų konstrukcijoms, skirtoms apdengti, pertvaroms ir luboms bei toms, kurioms išvis nereikia arba reikia labai nedaug darbų su vandeniu, apibūdinti.

Atgal į viršų

E

E

Evacuation time:
Evakuacijos laikas
– laikas nuo įspėjimo apie gaisrą perdavimo gyventojams iki akimirkos, kai konkrečios pastato dalies arba viso pastato gyventojai patenka į saugią vietą.

European Technical Assessment (ETA):
Europos techninis vertinimas (ETV)
– patvirtintas produkto techninio naudojimo pagal numatytą paskirtį vertinimas, pagrįstas pagrindinių statybos reikalavimų atitiktimi. ETV gali būti išduodamas remiantis Europos vertinimo dokumentu (EVD).

European Assessment Document (EAD):
Europos vertinimo dokumentas (EAD) – remiantis juo parengiamas ETV. EAD nurodyti konkretūs reikalavimai produktams, kaip antai: pagrindiniai statybos reikalavimai, bandymų procedūros, bandymų rezultatų vertinimas ir bandymų metodai, patikros ir atitikties procedūros. Dokumentą rengia Europos techninio vertinimo įstaiga (EOTA), vadovaudamasi Europos Komisijos jai suteiktais įgaliojimais.

Atgal į viršų

F

F

Fire damper: 
Priešgaisrinė sklendė – įtaisas, kuris įprastomis sąlygomis praleidžia ventiliacijos oro srautą pro kanalus, sienas arba pertvaras, tačiau automatiškai užsidaro kilus gaisrui ir nustatytą laiką neleidžia plisti ugniai.

Fire door (assembly): 
Priešgaisrinės durys (komplektas) – durys arba langinės, įrengiamos pastatuose kartu su rėmu ir apdailos medžiagomis ir skirtos žmonėms, orui praeiti arba daiktams pernešti. Uždarytų priešgaisrinių durų paskirtis yra atlaikyti ugnies ir (arba) dujinių degimo produktų plitimą ir atitikti nurodytus eksploatacinių savybių kriterijus.

Fire effluent: 
Ugnies srautas
– visos degimo arba pirolizės metu susidarančios dujos ir aerozoliai, įskaitant kybančias daleles, kurios patenka į aplinką.

Fire load: 
Ugnies apkrova
– karščio kiekis, kurį pastato tūryje paskleistų visiškai sudegusios degiosios medžiagos, įskaitant ribojančių paviršių dangą.

Fire resistance:
Atsparumas ugniai
– badomo bandinio gebėjimas tam tikrą laiką atlaikyti ugnį arba apsaugoti nuo jos.

Fire-resisting composite panel: 
Priešgaisrinė kompozitinė plokštė – tvirtai suklijuota plienu dengta plokštė mineralinės vatos arba kitos nedegios medžiagos šerdimi naudojama plieninių pastato konstrukcijų išorinėms sienoms dengti, taip suformuojant skiriamąjį elementą iš vieno pastato į kitą. Tame pačiame pastate jos taip pat naudojamos didelės rizikos zonoms atskirti. Plokštės nurodytą laiką apriboja ugnies plitimą iš pradinio gaisrinio skyriaus arba pastato.

Fire-resisting doorset: 
Ugniai atsparios durys – visa sumontuota durų sąranka, kurią sudaro durų stakta, durų varčia, kitos plokštės, pastato metalinės dalys, sandarikliai ir stiklai. Uždarytos durys pagal nustatytus eksploatacinių savybių kriterijus turi neleisti ugniai ir dūmams sklisti (ASDMA vadovas).

Fire-resisting glass: 
Ugniai atsparus stiklas – išbandytas ir atsparumo ugniai bandymų standarte EN 1363-1 (arba kitame nacionaliniame arba tarptautiniame atsparumo ugniai bandymų standarte) nurodytus karščio ir slėgio reikalavimus atitinkantis stiklas. Paprastai stiklas būna skaidrus, tekstūrinis, grūdintas, laminuotas arba dengtas vieliniu tinkleliu. Gali išsiskirti specialiomis savybėmis, pavyzdžiui, būti padengtas danga arba laminatu, leidžiančiu stiklui pasiekti konkrečias priešgaisrines eksploatacines vientisumo ir izoliacijos savybes.

Fire-resisting glazed screen: 
Ugniai atspari stiklinės pertvara – stiklinės konstrukcijos arba langai su ugniai atspariu ir ugnies ir dujinių degimo produktų plitimą nurodytą laiką stabdančiu stiklu.

Fire-resisting partition: 
Ugniai atspari pertvara – vidinė neatraminė vertikalioji dalijamoji konstrukcija ugnies, šilumos ir degimo produktų plitimui sustabdyti nurodytą laiką. Tokią pertvarą gali sudaryti stiklinė dalis arba priešgaisrinės durys.

Fire-resisting suspended ceiling: 
Ugniai atsparios kabamosios lubos – kabamosios lubos skirtos grindų atsparumui ugniai padidinti arba nurodytą laiką neleisti grindis arba stogą laikančioms plieninėms sijoms sugriūti. Jos užtikrina atsparumą ugniai panašiai, kaip ir pertvara.

Fire safety engineering: 
Gaisrinės saugos inžinerija – mokslinių ir inžinerinių principų, taisyklių (kodeksų) ir ekspertų išvadų taikymas, pagrįstas ugnies reiškinio ir poveikio supratimu bei žmonių reakcija į ugnį bei jų elgesiu, siekiant apsaugoti žmones, turtą ir aplinką nuo naikinančio ugnies poveikio.

Fire scenario:
Gaisro scenarijus
– kokybinis gaisro eigos apibūdinimas, atsižvelgiant į laiką, nustatant esminius vertinamą gaisrą apibūdinančius ir iš kitų galimų gaisrų jį išskiriančius įvykius.

Fire separating element: 
Gaisro atskyrimo elementai – skyriaus siena, skyriaus grindys, ertmės užtvaras ir konstrukcija, apsaugantys evakuacijos maršrutą ir (arba) ypatingo ugnies pavojaus vietą.

Fire shutters: 
Priešgaisrinės langinės – kartu su ugniai atspariomis durimis jos gali būti vadinamos durimis arba langinėmis, kurios įrengiamos pastatuose kartu su rėmu ir apdailos medžiagomis ir yra skirtos žmonėms, orui praeiti arba daiktams pernešti. Uždarytų priešgaisrinių durų paskirtis yra apriboti ugnies ir (arba) dujinių degimo produktų plitimą ir atitikti nurodytus eksploatacinių savybių kriterijus.

Fire stopping: 
Ugnies plitimo stabdymas
– sandarinimo produktai smulkiems montavimo netikslumams arba konstrukcijų tarpams tarp ugniai atsparių pastato elementų užpildyti, kad ugnis ir dūmai neplistų. Jais visada užpildomi montuojant susidarę tarpeliai, o jų atsparumas ugniai yra toks pat, kaip ir tvirtinimo elementų, su kuriais jie sudaro bendrą visumą. Reaguodami į ugnį jie išsiplečia, pasklinda ir deformuojasi, kad atitiktų savo eksploatacines savybes.

Flashover:
Užsiliepsnojimas
– degiųjų medžiagų kilus gaisrui uždaroje erdvėje perėjimas į būseną, kai dega visas paviršius.

Fusible link: 
Lydusis saugiklis – duryse arba langinėse sumontuotas įtaisas, kuris, esant tam tikrai temperatūrai, skyla ir įjungia durų uždarymo mechanizmą.

Atgal į viršų

P

P

Passive fire protection: 
Pasyvioji gaisrinė sauga
– metodai ugnies, šilumos arba dūmų plitimui ir poveikiui riboti ar sumažinti pasitelkiant konstrukcinius sprendimus ir (arba) naudojant atitinkamas medžiagas. Ji neapima ugnies aptikimo ir (arba) perspėjimo sistemų.

Penetration seal: 
Angų sandariklis – produktai, išlaikantys ugniai atsparių skiriamųjų elementų vientisumą ir izoliaciją (jeigu reikia) ten, kur inžinerinės sistemos kerta elementus. Jie suprojektuoti taip, kad leistų judėti, tačiau kilus gaisrui uždarytų galinčias atsirasti angas. Šiame dokumente angų sandarikliai priskiriami gaisrą stabdantiems produktams.

Protected shaft:
Apsaugota anga
– ugniai atsparia konstrukcija dengta anga, leidžianti asmenims, orui pereiti arba daiktams pernešti iš vieno skyriaus į kitą.

Performance-based design:
Eksploatacinėmis savybėmis pagrįstas projektavimas
– projektavimas, vykdomas norint pasiekti konkrečius tikslus ir eksploatacinių savybių kriterijus.

Pyrolysis: 
Pirolizė
– cheminis medžiagos irimas veikiant karščiui.

Atgal į viršų

R

R

Reaction to fire: 
Reakcija į ugnį – tai produkto degumo ir įtakos gaisro plitimui įvertinimas. Reakcijos į ugnį bandymais įvertinamos tam tikros savybės, įskaitant degumą, liepsnos plitimą, šilumos skleidimo greitį, dūmų ir toksinių medžiagų susidarymą.

Required safe escape time (RSET): 
Saugus evakuacijos laikas
– apskaičiuotas laiko tarpas, kuris būtinas asmeniui nueiti iš degančios patalpos iki saugios vietos.

Atgal į viršų

S

S

Structural fire protection: 
Konstrukcijų gaisrinė sauga – produktai pastato rėminei konstrukcijai arba kitoms konstrukcijoms izoliuoti nurodytą laiką ir leisti joms išlaikyti reikiamą apkrovą arba apriboti vidaus temperatūrą.

Atgal į viršų

Inovatyvūs, išmanūs ir efektyvūs sprendimai

Išbandyti ir sertifikuoti sprendimai

Įsipareigoję tvarioms statyboms